កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

Online Exhibition 2: A Taste of Gateway Preview, Part Two

ខែ​មេសា 17, 2020 - ខែ​ឧសភា 1, 2020

Part two of a four-part online exhibition series.

For our annual fundraiser, A Taste of Gateway, we mount an exhibition. Event guests who purchase art tickets to the Event are given a picture of one of the artworks from the exhibition, at random, to wear as a necklace at the Event. Throughout the evening, each participant with an artwork can try to swap with other guests to get the artwork they would like to own. It is a lively and engaging intermingling activity for the guests.

Preview the upcoming A Taste of Gateway exhibition here online, over the next few months.

Enjoy the possibilities here in this four-part series. New works will be posted every two weeks.

ព័ត៌មានលម្អិត

ចាប់ផ្តើម៖
ខែ​មេសា 17, 2020
បញ្ចប់៖
ខែ​ឧសភា 1, 2020
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
,
ស្លាក ព្រឹត្តិការណ៍៖
, , , , , ,
kmKhmer