ក្លាយជាសិល្បករ

ដាក់ពាក្យដើម្បីក្លាយជាសិល្បករនៅ Gateway Arts ។

ហៅមកយើងតាមលេខ (617) 734-1577 ដើម្បីរៀបចំដំណើរទេសចរណ៍សិល្បករថ្មី។

មើលស្ទូឌីយោ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីរបស់យើង និងជួបជាមួយបុគ្គលិក។ សិល្បករដែលចាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យនាំយកឧទាហរណ៍នៃការងារ។

បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យមកកាន់ Main Studio ឬ Studio A របស់យើង៖

ទាក់ទងនាយកកម្មវិធី Theodore Lampe តាមរយៈ (617) 734-1577 (ផ្នែកបន្ថែមសារជាសំឡេង 10), [email protected] សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

kmKhmer