កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

ពេលវេលាលីនេអ៊ែរ

ខែ​មករា 9, 2017 @ 4:00 ល្ងាច - ខែ​មីនា 10, 2017 @ 6:00 ល្ងាច

Linear time is an exhibition featuring fiber works by Gateway artists.  The exhibition was curated by Leah Medin (Weaving Studio Supervisor) and Mina Ha (former Fabric Studio Supervisor).
 

ព័ត៌មានលម្អិត

ចាប់ផ្តើម៖
ខែ​មករា 9, 2017 @ 4:00 ល្ងាច
បញ្ចប់៖
ខែ​មីនា 10, 2017 @ 6:00 ល្ងាច
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
kmKhmer