កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

Artists’ Reception for A Gateway Arts Collection at Storefront Art Projects

ខែ​សីហា 5, 2021 @ 7:00 ល្ងាច - 8:30 ល្ងាច

Storefront Art Projects reception invitation square

View more information about this summer exhibition at storefrontartprojects.com.
Storefront Art Projects reception invitation

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​សីហា 5, 2021
ពេលវេលា៖
7:00 ល្ងាច - 8:30 ល្ងាច
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
ស្លាក ព្រឹត្តិការណ៍៖
, , ,
kmKhmer