កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។

Annual Holiday Fair

ខែ​ធ្នូ 1, 2018 @ 10:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច

Join us for our 45th Annual Holiday Fair on Saturday, December 1st from 10 AM – 5 PM!
Our artists have worked hard all year to create unique fine art and hand crafts to inspire your holiday gift shopping.

From hand woven home furnishings and fiber arts, and hand thrown and painted pottery, to folk art ornaments and fine art works large and small – the gift possibilities are endless.

The best part?

EACH GIFT HAS THE IMPACT OF SUPPORTING A CAREER IN ART FOR AN INDIVIDUAL WITH DISABILITIES.
50% of each sale is paid directly to the artist as commission.

We hope you’ll join us for this fun filled day of shopping and holiday cheer!

There will be live music, complimentary coffee and tea, and refreshments from our bake sale!

** FEATURING A SOLO EXHIBITION OF DRAWINGS, PAINTINGS, AND SCULPTURES BY ARTIST DOMINIC TUFO!

AND OF COURSE OUR ANNUAL 100 AND UNDER EXHIBITION **

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​ធ្នូ 1, 2018
ពេលវេលា៖
10:00 ព្រឹក - 5:00 ល្ងាច
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
ស្លាក ព្រឹត្តិការណ៍៖
kmKhmer