ការភ្ជាប់វិសាលគម

Bridging the Spectrum គឺជាកម្មវិធី Gateway Arts ថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់សិល្បករដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលមានជំងឺ Autism Spectrum Disorder (ASD)។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្លូវចិត្ត-សង្គម តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មី បច្ចេកវិទ្យា និងការសរសេរបន្ថែមលើសិល្បៈពីរ និងបីវិមាត្រ។

ក្លាយជាសិល្បករនៅ Gateway

ដាក់ពាក្យថ្ងៃនេះ!
kmKhmer