កាបូប - កាបូបអរូបីដោយ Maria Field

$25.00

កាបូបក្រណាត់ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ក្រណាត់អរូបីដែលគូរដោយ វាលម៉ារីយ៉ា. មួយនៃប្រភេទមួយ។

វិមាត្រ: កាបូប: 14"hx 14"wx 3"d. កម្ពស់ដៃ៖ ១០ ស។

អស់ពី​ស្តុក