ઘટનાઓ લોડ કરી રહ્યું છે

« બધા ઘટનાઓ

  • આ ઘટના પસાર થઈ ગયું છે.

GATEWAY MAKERS Exhibition

જાન્યુઆરી 14, 2020 - માર્ચ 14, 2020

This exhibition of Gateway artists’ work has been inspired by the burgeoning art world interest in the Maker Movement.Exhibition organizers: Lorri Berenberg and Martha Richardson

Exhibition: January 14 – March 14. 2020
Artists Reception with wine and refreshments: Thursday, February 13, 5pm-7pm.

The Gateway Gallery, 62 Harvard St., 2nd fl., Brookline, MA 02445

Gallery Hours: M-F 9am – 4:30pm; Sat Noon – 5pm

વિગતો

શરૂઆત:
જાન્યુઆરી 14, 2020
અંત:
માર્ચ 14, 2020
ઘટના કેટેગરી:
guGujarati